Cookies- og privatlivspolitik for MIND CPH

Er du interesseret i MIND CPH’s persondatapolitik?

Vi vil her give dig et overblik over, hvordan vi håndterer data.  

Vi gør vores bedste for at beskrive det så enkelt og overskueligt som overhovedet muligt. Har du yderligere spørgsmål til vores håndtering af data, er du altid velkommen til at kontakte os på e-mail hello@mindcph.dk eller på telefon 31 11 13 15.

Siden bliver opdateret løbende, og er senest opdateret 24.4.24. Vi behandler naturligvis dine data i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR), psykologloven, markedsføringsloven og øvrige love gældende i danmark. 

Dette website udbydes af:

MIND CPH A/S
Bredgade 36 B, 2.th
1260 Kbh K

CVR nr. 37210617

Når du besøger vores hjemmeside

Vi indhenter ikke informationer om dig, når du besøger vores hjemmeside www.mindcph.dk.
Informationer, der bliver automatisk genereret når du besøger os, er 100% anonyme data relateret til brugen af vores hjemmeside. Disse informationer deles med Google Analytics, og bruges til bl.a. at forbedre sidens indhold og følge med i hvilke af vores sider, der er de mest besøgte.

Cookies

Når du besøger en webside, gemmes der en lille cookie på din computer. Cookies sletter sig selv efter en periode. Besøger du websiden igen, gemmes der endnu en cookie. Cookies samler ikke personlige oplysninger om dig, men er til for at websideejeren blandt andet kan føre statistik med besøgende. Cookies kan ikke indeholde virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Dataansvarlig

Den psykolog som du starter i et forløb hos, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler. 
Det er ikke et krav, at vores virksomhed har en ekstern DPO, men hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via e-mail: hello@mindcph.

Indsamling af personoplysninger

Som dataansvarlig jf. GDPR, så har MIND CPH følgende behandlingsaktiviteter.

1. Besøg på hjemmeside:
Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om i vores cookiepolitik.

2. Kommunikation via telefon og mail:
Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:

Email: hello@mindcph.dk
Du er velkommen til at kontakte os på hello@mindcph.dk. Undlad at skrive følsomme oplysninger, men bed os om at kontakte dig.
Telefon: 31 111 315

3. Fysisk samtale

Formål:
Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.
Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.
Vi sletter vores kommunikation med dig når det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej.
Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Indsamling af personoplysninger/klienter

Vi behandler oplysninger om personlige, helbredsmæssige og sociale forhold, som har betydning for din behandling, for at kunne opfylde lovkrav og for at kunne kontakte dig.
Vi indsamler følgende personoplysninger:

Almindelige oplysninger: f.eks: navn, adresseoplysninger, email, betalingsinformationer og telefonnumre.

Følsomme oplysninger: Oplysninger af personlig, social og helbredsmæssig karakter

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Personoplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med bekendtgørelse af lov om psykologer samt bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser (BEK nr. 567 af 19/05/2017. § 1 (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/567)

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af oplysninger

Vi har tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har vi oplysningspligt, for at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har vi underretningspligt.

De oplysninger, vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.

Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale. Der videregives kun de oplysninger, som har betydning for behandling af din sag, og kun med dit samtykke.

Ved manglende betaling sendes udestående til inkasso.

Opbevaring af personoplysniger

Jvf. Bekendgørelse af lov om psykologer (LBK nr. 52 af 24/01/2018) skal vi opbevare din journal i 5 år efter forløbets afslutning. Oplysninger indeholdt i din journal vil herefter blive slettet. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.


https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/52

Nyhedsbrev

Vi har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen.

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information fra virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af vores ydelser.

Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det kræver i første omgang, at du angiver din mailadresse, som vi efterfølgende sender en mail til, således at du kan bekræfte tilmeldingen. På denne måde, så sikrer vi, at du rent faktisk selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet dvs. afgivet aktivt samtykke.

Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev deles oplysningerne med Mailchimp. Vi beder kun om dit navn og din email.

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper vi også med at sende dette til dig. Har vi ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder dit samtykke som følge af vores passivitet.

Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.

Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Jobansøgninger

Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere om de matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed.

Hvis du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil vi med det samme vurdere om din ansøgning er relevant, og herefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match.

Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, så vil vi bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet til jobbet.

Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring. 

Terapeutboking
Vores online booking håndteres af et eksternt system, Terapeutbooking. Vi har en aftale med Terapeutbooking om at håndtere alle data i henhold til GDPR. Undlad at skrive følsomme oplysninger når du booker. Vi har kun brug for et navn, email og et telefonnummer. 

Economic
I vores regnskabssystem dokumenterer vi betalinger, hvorfor fakturaoplysninger så som navn, cpr.nr. og adresse kan fremgå. 

Microsoft 365
Administrerer vores mailsystem. 

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende awareness træning, GDPR kursus, samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne.

Fysiske journaler opbevares i aflåste skabe og følsomme oplysninger sendes krypteret.

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.